Laboratóriá klinickej mikrobiológie

Informácie pre osoby pozitívne testované na COVID-19

Zo zákona sa všetkým osobám pozitívnym na ochorenie nariaďuje 14 dní izolácia v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení.

Po kontakte s pozitívnou osobou na COVID-19 ste povinný okamžite zostať v domácej izolácii a najskôr na 8. deň od kontaktu sa prihlásiť na PCR test. Povinná karanténa začína od momentu, kedy sa dozviete, že ste boli v úzkom kontakte s niekým pozitívnym na ochorenie.
U ľudí bez príznakov karanténa trvá 14 dní aj v prípade, že podstúpia testovanie s negatívnym výsledkom. V prípade, ak sa u osoby vyskytne akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia počas doby 14 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, o ukončení karantény rozhoduje všeobecný lekár.
 

Čo by ste mali urobiť, ak ste dostali SMS s pozitívnym výsledkom?

 • zostaňte doma v izolácii a vyhýbajte sa kontaktom s ďalšími ľuďmi, aby ste ochorenie nešírili ďalej,
 • kontaktujte prosím svojho všeobecného lekára, oboznámte ho s Vaším výsledkom a požiadajte o vydanie potvrdenia o PN,
 • kontaktujte prosím všetkých, s ktorými ste boli posledných 14 dní v úzkom kontakte bez rúška s pokynom, aby zostali v domácej izolácií a aby sa zaregistrovali na vyšetrenie,
 • zoznam kontaktov, s ktorými ste boli v úzkom kontakte, zašlite e-mailom na príslušný RÚVZ,
 • čakajte na pokyny od príslušného RÚVZ. Pre ich mimoriadnu vyťaženosť to môže trvať niekoľko dní.

Čo je to domáca izolácia?

Na ochranu ostatných doma sa chorý človek:

 • pokiaľ je to možné, drží ďalej od ostatných osôb v domácnosti,
 • ak musí byť v blízkosti iných ľudí, nosí rúško, pri kýchaní, kašľaní a smrkaní používa jednorazové papierové vreckovky, ktoré hneď po použití zahodí do bezkontaktného odpadkového koša a umyje si ruky mydlom a vodou (najmenej 20 sekúnd) a použije alkoholový dezinfekčný prostriedok na ruky,
 • pokiaľ je to možné, je v samostatnej izbe a používa kúpeľňu oddelene od ostatných osôb v domácnosti,
 • v prípade, že to nie je možné zariadiť – nesmie izbu zdieľať s rizikovými osobami (pre vek, pre závažnú základnú diagnózu) a kúpeľňu používa ako posledný, následne ju umyje a dezinfikuje,
 • používa vyčlenený samostatný riad, poháre, príbory, ktoré nezdieľa s ostatnými členmi domácnosti,
 • používa samostatnú posteľnú bielizeň a uteráky a nezdieľa ich s ostatnými členmi domácnosti.

Čo je osoba v izolácií povinná dodržiavať?

 • dodržiavať izoláciu,
 • zdržiavať sa počas izolácie iba v mieste izolácie,
 • zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami,
 • dodržiavať prísnu hygienu rúk a nosenie rúšok,
 • dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú počas jej izolácie v mieste, kde vykonáva izoláciu,
 • v prípade potreby nevyhnutného poskytovania zdravotnej starostlivosti bezodkladne informovať o svojej izolácii poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
 • denne sledovať svoj zdravotný stav, predovšetkým výskyt klinických príznakov ochorenia a v prípade výskytu akéhokoľvek z klinických príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovať svojho všeobecného lekára,
 • denne merať a zaznamenávať svoju telesnú teplotu,
 • o pozitívnom výsledku testu bezodkladne informovať telefonicky, e-mailom alebo krátkou textovou správou (SMS) svojho všeobecného lekára,
 • bezodkladne potom, čo jej bol oznámený pozitívny výsledok testu, oznámiť túto skutočnosť všetkým osobám, s ktorými bola v úzkom kontakte v období od dvoch dní predchádzajúcich dňu odberu vzorky biologického materiálu na účely testu. 

Viac informácií nájdete na www.korona.gov.sk.