O nás

Zásady spracúvania osobných údajov pri odoslaní kontaktného formulára

Nemocnica AGEL Zvolen a.s., so sídlom Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen, IČO: 45594929, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka 995/S (ďalej len „AGEL“ alebo „prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľ osobných údajov získava a spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („nariadenie GDPR“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ZOOÚ“).

Podľa druhu  vzťahu s prevádzkovateľom sú v tabuľke nižšie uvedené účely spracovania osobných údajov (ďalej len „“), z ktorých je zrejmá kategória dotknutých osôb, právny základ na ich spracovanie, ako aj doba, po ktorú bude prevádzkovateľ tieto OÚ spracúvať. Pre uvedené účely, pri ktorých je právnym základom uvedený súhlas dotknutej osoby, je poskytnutie Vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutnou podmienkou toho, aby sme na Vašu požiadavku boli schopní reagovať a primeraným spôsobom ju vybaviť a Vás vyrozumieť o prijatých opatreniach. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Dotknuté osobyÚčel spracúvania osobných údajovPrávny základ spracúvania osobných údajovDoba spracúvaniaPríjemcovia

fyzická osoba, ktorá zaslala podnet prostredníctvom kontaktného formulára;

fyzická osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo pri službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti mohli byť dotknuté alebo porušené;

iná fyzická osoba, ktorej sa podnet týka

ZAZNAMENANIE PODNETU DOTKNUTEJ OSOBY ZASLANÉHO PROSTREDNÍCTVOM KONTAKTNÉHO FORMULÁRA NA POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI ALEBO SLUŽIEB SÚVISIACICH S POSKYTOVANÍM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTIčl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR - nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zák. č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a v znení neskorších predpisov 10 rokov od dňa vybavenia podnetu alebo sťažnosť

spoločnosť AGEL SSC a. s. zabezpečujúca administratívne, právne, IT a iné služby a jej subdodávatelia, napr. spoločnosť AGEL a.s.;

odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti;

spolupracujúci zdravotnícki pracovníci a iné subjekty, ktorým poskytnutie OÚ vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona;

ďalší príjemcovia podľa aktuálneho zoznamu sprostredkovateľov

fyzická osoba, ktorá zaslala sťažnosť prostredníctvom kontaktného formulára;

iná fyzická osoba, ktorej sa podnet týka

ZAZNAMENIE SŤAŽNOSTI ZASLANEJ PROSTREDNÍCTVOM KONTAKTNÉHO FORMULÁRA NA STRAVU, ČISTOTU, TECHNICKÉ ZARIADENIA, MARKETING, IT ALEBO INÉčl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR – SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY3 roky odo dňa udelenia súhlasu

spoločnosť AGEL SSC a. s. zabezpečujúca administratívne, právne, IT a iné služby a jej subdodávatelia, napr. spoločnosť AGEL a.s.;

odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti;

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, subjekty, ktorým poskytnutie OÚ vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona;

ďalší príjemcovia podľa aktuálneho zoznamu sprostredkovateľov

fyzická osoba, ktorá zaslala poďakovanie prostredníctvom kontaktného formulára;

fyzická osoba, ktorej sa poďakovanie týka

ZAZNAMENIE POĎAKOVANIA DOTKNUTEJ OSOBY ZASLANÉHO PROSTREDNÍCTVOM KONTAKTNÉHO FORMULÁRAčl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR – SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY3 roky odo dňa udelenia súhlasu

spoločnosť AGEL SSC a. s. zabezpečujúca administratívne, právne, IT a iné služby a jej subdodávatelia, napr. spoločnosť AGEL a.s.;

odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti;

subjekty, ktorým poskytnutie OÚ vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona;

ďalší príjemcovia podľa aktuálneho zoznamu sprostredkovateľov

fyzická osoba, s ktorou sa vedie mimosúdne rokovanie;

fyzická osoba – účastník konania, strana sporu a ďalšie zúčastnené osoby, štatutárny orgán alebo iná osoba oprávnená konať v mene účastníka konania

SPOROVÁ A NESPOROVÁ AGENDAčl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR - nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zák. č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, zák. č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní, zák. č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, zák. č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde SR, zák. č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, zák. č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok, zák. č. 307/2016 Z .z. o upomínacom konaní a súvisiacich právnych predpisov10 rokov po právoplatnom skočení príslušného konania/mimosúdneho rokovania

spoločnosť AGEL SSC a. s. zabezpečujúca administratívne, právne, IT a iné služby a jej subdodávatelia, napr. spoločnosť AGEL a.s.;

odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti;

súdy; exekútori; advokáti a iné orgány verejnej správy a iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona;

ďalší príjemcovia podľa aktuálneho zoznamu sprostredkovateľov

fyzické osoby uplatňujúce svoje práva ako dotknuté osobyUPLATNENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBYspracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR nevyhnutné na ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcej z nariadenia GDPR a zo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola žiadosť vybavená

spoločnosť AGEL SSC a. s. zabezpečujúca administratívne, právne, IT a iné služby a jej subdodávatelia, napr. spoločnosť AGEL a.s.;

odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti;

advokát a iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona;

ďalší príjemcovia podľa aktuálneho zoznamu sprostredkovateľov

Zdroj a kategória osobných údajov: Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame môžeme mať priamo od Vás, ale môžu nám ich poskytnúť aj iné tretie osoby, napr. pacienti, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť alebo Vaše blízke osoby, v prípade ak ide o podnet na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ak Vám Váš zdravotný stav neumožňuje podať podnet priamo Vami.

Prevádzkovateľ o Vás v analógovej alebo elektronickej forme spracúva najmä tieto údaje: meno, priezvisko, trvalý pobyt, kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo) a iné údaje, ktoré uvediete vo Vašej správe alebo ich prílohách vrátane údajov týkajúcich sa zdravia. Rodné číslo o Vás spracúvame iba v prípade, ak ide o podnet na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti z dôvodu potrebnej identifikácie.

Osobné údaje o dotknutej osobe možno získať od inej fyzickej osoby a spracúvať v informačnom systéme len s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby; to neplatí, ak poskytnutím osobných údajov o dotknutej osobe do informačného systému iná fyzická osoba chráni svoje práva alebo právom chránené záujmy, oznamuje skutočnosti, ktoré odôvodňujú uplatnenie právnej zodpovednosti dotknutej osoby, alebo sa osobné údaje spracúvajú na základe osobitného zákona podľa § 13 ods. 1 písm. c) a e) ZOOÚ. Ten, kto také osobné údaje spracúva, musí vedieť preukázať úradu na jeho žiadosť, že ich získal v súlade s ZOOÚ.

AGEL nesprístupňuje osobné údaje žiadnym tretím osobám ako tým, u ktorých to vyžaduje zákon alebo tieto podmienky spracúvania osobných údajov. AGEL neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru). AGEL  nespracúva osobné údaje pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania.

V prípade, ak je pri niektorom z účelov spracúvania právnym základom pre spracúvanie osobných údajov plnenie zmluvy, poskytnutie týchto údajov predstavuje zmluvnú požiadavku pre plnenie v zmysle predmetnej zmluvy. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie povinností zo zmluvy.

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov zákon (plnenie zákonných povinných), poskytnutie týchto údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností AGEL, ktoré jej vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov má dotknutá osoba najmä nasledovné práva:

 1. na základe žiadosti vyžadovať od AGEL potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané (prístup k osobným údajom), za akých podmienok, vrátane rozsahu, účelu a doby ich spracúvania, a informácie o zdroji získania dotknutých osobných údajov;
 2. na základe žiadosti vyžadovať od AGEL opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, resp. doplnenie neúplných osobných údajov;
 3. na základe žiadosti vyžadovať od AGEL vymazanie/likvidáciu osobných údajov ak:
  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
  2. v prípadoch, kedy boli osobné údaje spracúvané na základe súhlasu a tento súhlas so spracúvaním osobných údajov bol odvolaný, pričom neexistuje iný právny základ na spracúvanie osobných údajov alebo iná zákonná výnimka;
  3. ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči priamemu marketingu;
  4. osobné údaje sú spracúvané nezákonne;
  5. na to, aby sa splnila zákonná povinnosť musia byť osobné údaje vymazané;
 4. na základe žiadosti vyžadovať od AGEL obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:
  1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho AGEL overiť správnosť osobných údajov;
  2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
  3. AGEL už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku;
 5. podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť u zodpovednej osoby na adrese: DPO, AGEL SSC a. s., Palisády 56, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, alebo elektronicky na emailovej adrese: dpo@agel.sk alebo osobne alebo poštou na adresu prevádzkovateľa. Do predmetu e-mailu aj listu je potrebné uviesť: „Ochrana osobných údajov „Kontaktné formuláre“.

Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), AGEL má právo účtovať si poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na oznámenie, resp.  na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať.

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk/ .