O nás

Zásady spracúvania osobných údajov pri odoslaní kontaktného formulára

Pri realizácii úloh a povinností Prevádzkovateľa získavame Vaše osobné údaje a spracúvame ich v rámci plnenia našich povinností pri poskytovaní služieb podľa predmetu činností Prevádzkovateľa. Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou, ktorej osobné údaje sú spracúvané, ktoré sa jej týkajú.

1. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa

Nemocnica AGEL Zvolen a.s., IČO: 45594929, so sídlom Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka 995/S (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby Prevádzkovateľa

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracúvaním osobných údajov a výkonom práv podľa príslušných právnych predpisov sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu, a to prostredníctvom e-mailu: dpo@agel.sk, alebo poštou na adrese: DPO, AGEL SSC a. s., Palisády 56, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto.

3. Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou Prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené Prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov Prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou Prevádzkovateľa a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Vaše osobné údaje budú zálohované v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané v súlade s pravidlami zálohovania. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Aké Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva?

Prevádzkovateľ o vás v analógovej alebo elektronickej forme spracúva najmä tieto údaje: meno, priezvisko, kontaktné údaje a iné údaje, ktoré uvediete vo Vašej správe, žiadosti alebo ich prílohách.

5. Na aký účel a na akom právnom základe spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu Prevádzkovateľ spracúva:

 • na vybavenie Vašej požiadavky zo sekcie „Kontaktný formulár“, „Poďakovanie“, Námet“, „Sťažnosti“ a pod. Pre tento účel je poskytnutie Vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutnou podmienkou toho, aby sme na Vašu požiadavku boli schopní reagovať a primeraným spôsobom ju vybaviť a vás vyrozumieť o prijatých opatreniach,
 • na účely spravovania informácií súvisiacich s prijatými požiadavkami, na určenie, výkon a obhajobu právnych nárokov Prevádzkovateľa.

6. Na základe čoho budú Vaše údaje spracúvané?

Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe vášho súhlasu udeleného Prevádzkovateľovi, pričom udelenie tohto súhlasu je dobrovoľné a nie je viazané na akékoľvek služby poskytované Prevádzkovateľom. Takýto súhlas môžete kedykoľvek odvolať – podrobnejšie nižšie.

Ďalším právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je plnenie povinností Prevádzkovateľa podľa osobitného predpisu, pokiaľ takáto povinnosť súvisí alebo vyplýva pri spracúvaní Vašich osobných údajov.

7. Kto sú príjemcovia Vašich osobných údajov?

Príjemcom Vašich osobných údajov sú:

 • prevádzkovateľ a ním zriadené a poverené subjekty na vyhodnocovanie údajov z webstránky zo sekcie „Kontaktný formulár“, „Poďakovanie“, „Námet“, „Sťažnosť“ a pod.,
 • sťažovateľ a iné osoby, ktorých sa sťažnosť týka,
 • účastníci konania,
 • štátne orgány, ak z osobitného predpisu vyplýva povinnosť Prevádzkovateľa ich zapojiť do konania.

8. Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

9. Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

10. Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávane?

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. Vaše osobné údaje budú však spracúvané len do doby splnenia účelu spracúvania.

11. Aké máte práva ako dotknutá osoba?

 • Právo odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu, alebo osobne u Prevádzkovateľa . Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
 • Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje spracúvame. Vaše osobné údaje Vám budú poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak sú Vaše osobné údaje, ktorými disponujeme, nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania, okrem prípadov, keď výmazu bráni plnenie povinnosti ustanovenej alebo vyplývajúcej z osobitného predpisu.
 • Právo na obmedzenie spracúvania - ako dotknutá osoba máte právo nás požiadať o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov.
 • Právo na prenosnosť údajov - máte právo požiadať nás o prenos Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, k inému prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou a zároveň sa spracúvanie predmetných osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami a prenos týchto osobných údajov je technicky možný.
 • Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch alebo za účelom splnenia nám zverených úloh vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci. Ak nemáme preukázateľný legitímny oprávnený dôvod na predmetné spracúvanie Vašich osobných údajov a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že spracúvaním Vašich osobných údajov dochádza k porušovaniu Vašich práv ako dotknutej osoby, máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na príslušný dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).